Pomoc żywnościowa dla mieszkańców Gminy Zelów

Żywność    Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie w ramach współpracy z Fundacją „Poranek” z Tomaszowa Mazowieckiego rozpoczyna ponowną realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

W dniu 26 kwietnia 2022 r. w godzinach 12:00-16:00 dla osób, które otrzymały skierowania do numeru 153, a w dniu 27 kwietnia 2022 r. w godzinach 10:00-15:00 dla pozostałych osób będzie wydawana bezpłatna żywność w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej ul. Dzielna 6 w Zelowie.

Bliższych informacji na temat pomocy żywnościowej udzielają pracownicy socjalni M-GOPS w Zelowie, ul. Piotrkowska 12, tel. 44 634 10 28 wew. 25 i 21.

 

                                                                                                 Kierownik Ośrodka

Janina Kędziak

Program Opieka Wytchnieniowa edycja 2022

Gmina Zelów po raz trzeci będzie realizowała Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa – edycja 2022”.

Burmistrz Zelowa Tomasz Jachymek w dniu 4 marca 2022r. podpisał umowę na otrzymanie środków z Funduszu Solidarnościowego na realizację powyższego zadania w kwocie
86 400,00 zł.
Celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

-dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawnością,

-osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawnościami oraz osobami z orzeczeniami równoważnymi, poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej będzie realizowane od miesiąca kwietnia do grudnia 2022r. w wymiarze 240 godzin dla danej osoby. Na terenie Gminy Zelów wsparciem w formie opieki wytchnieniowej objętych zostanie 5 dorosłych osób niepełnosprawnych oraz 4 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. Realizacją programu zajmuje się Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (44) 634 10 28 wew. 25. Usługa opieki wytchnieniowej świadczona jest całkowicie bezpłatnie.

Wnioski na dodatek osłonowy – nowe świadczenie

Dodatek osłonowy   Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie informuje, iż od miesiąca stycznia 2022 r. będzie realizował nowe świadczenie tzw. dodatek osłonowy.

Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500,00 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym*.

* Dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020r. poz. 111 oraz z 2021r. poz. 1162, 1981, 2105, 2270).

Czytaj więcej...

Mobilny sklep z artykułami spożywczymi

   Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie informuje, iż w dniu 20 grudnia od godz. 13:00 na placu Ośrodka, ul. Piotrkowska 12, Fundacja Jarzębina z Tomaszowa Mazowieckiego podstawi mobilny sklep z artykułami spożywczymi. Osoby korzystające z programu POPŻ mogą nabyć przed świętami artykuły spożywcze po znacznie niższych cenach.

Osoby zainteresowane prosimy o przybycie.

 

Kierownik Ośrodka

Janina Kędziak

Pomoc osobom niepełnosprawnym w Gminie Zelów

Urządzenia medyczne   Gmina Zelów otrzymała środki w wysokości 99.900,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset złotych 00/100) na realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi finansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W ramach programu zakupione zostaną 333 pakiety z wyrobami medycznymi.

W skład pakietu wchodzą (ciśnieniomierz, pulsoksymetr, termometr bezdotykowy).

Osoby niepełnosprawne, które zgłosiły się do programu otrzymają pakiety z wyrobami medycznymi jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia 2021 r.

Czytaj więcej...