Konsultacje społeczne Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Zelowie na lata 2016 – 2020

   Ustawa o pomocy społecznej nakłada na Gminę obowiązek opracowania i realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie jako podstawowa jednostka organizacyjna zajmująca się rozwiązywaniem problemów społecznych na terenie Gminy Zelów jest koordynatorem opracowywanego dokumentu.

   W dniu 24 listopada 2015 r. w Urzędzie Miejskim w Zelowie odbyła się prezentacja wraz z konsultacjami społecznymi projektu Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016 – 2020.

   Dokument ten zakłada ciągłość realizacji wytyczonych kierunków działań z poprzednią Strategią. Wyznaczone cele strategiczne dotyczą najistotniejszych problemów występujących na terenie Gminy Zelów takich jak: bezrobocie, ubóstwo, uzależnienia, problematyka osób w podeszłym wieku, niepełnosprawnych i innych zagrożonych marginalizacją.

   Rozwijanie i utrzymanie systemu pomocy w Gminie Zelów wymaga zintegrowanych działań wszystkich podmiotów i organizacji pozarządowych. W konsultacjach udział wzięli: Zastępca Burmistrza Pani Agnieszka Mysłowska, radni, komendant Komisariatu Policji w Zelowie, kierownik Filii Urzędu Pracy w Zelowie, dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, nauczyciele, pedagodzy szkolni, członkowie MKRPA, pracownicy Ośrodka.