M-GOPS realizuje kolejny projekt ze środków unijnych

PROJEKT "SZANSA NA PRACĘ

- AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM"

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Człowiek - najlepsza inwestycja


 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie informuje, że w 2013 roku realizuje kolejny projekt systemowy Priorytet VII. Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dla 41 osób (bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo w tym osób uczących lub kształcących się,  zatrudnionych, będących klientami Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zelowie) będzie zorganizowany kompleksowy program szkoleniowo-doradczy obejmujący:

1. Instrumenty aktywizacji społecznej:

   • warsztat kompetencji psychospołecznych,
   • kurs komputerowy,
   • zajęcia dla grupy wsparcia,
   • zakup voucherów na samodzielny zakup usług społecznych.

2. Instrumenty aktywizacji zawodowej:

   • warsztat doradztwa zawodowego,
   • aktywizacja zawodowa osób w wieku 15-30 lat.

3. Instrumenty aktywizacji edukacyjnej:

   • warsztat doradztwa edukacyjnego,
   • kurs zawodowy zgodny ze zdiagnozowanym potencjałem i predyspozycjami uczestników projektu.

4. Instrumenty aktywizacji zdrowotnej:

   • grupowa terapia psychologiczna, psychospołeczna i rodzinna.

 

 Uczestnikom szkolenia zapewniamy ubezpieczenia NNW, materiały szkoleniowe i dydaktyczne, catering.

 

Rozpoczęcie warsztatów i kursów przewidujemy od miesiąca maja 2013 roku.