Zakończenie warsztatów doradztwa zawodowego

 

PROJEKT "SZANSA NA PRACĘ

AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM" 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 


Człowiek - najlepsza inwestycja


   W dniu 18 czerwca 2013 r. zakończyły się warsztaty doradztwa zawodowego dla 21 uczestników projektu pt. „Szansa na pracę – aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Podczas prowadzonych warsztatów BO przygotowani zostali do rozmowy kwalifikacyjnej i zaprezentowania się w niej, nabyli umiejętności tworzenia życiorysu i listu motywacyjnego. Zapoznali się również z internetem jako źródłem poszukiwania pracy oraz charakterystyką współczesnego rynku pracy.