Zajęcia terapeutyczne

 

PROJEKT "SZANSA NA PRACĘ

AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM" 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 


Człowiek - najlepsza inwevstycja


   W dniu 30 września 2013 roku w Domu Kultury w Zelowie rozpoczęły się zajęcia terapeutyczne w ramach grupy samopomocowej z problemem przemocy i uzależnienia w rodzinie dla 7 Beneficjentów Ostatecznych projektu pt. ,,Szansa na pracę - aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Osoby te zostały wyłonione do udziału w grupie wsparcia w wyniku przeprowadzonej diagnozy potrzeb. Zajęcia zostaną przeprowadzone przez grupę terapeutów i specjalistów w ilości 60 godzin i potrwają do 26 listopada 2013 roku.