Spotkanie organizacyjne

PROJEKT "SZANSA NA PRACĘ

- AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM"

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Człowiek - najlepsza inwestycja


 

 „Szansa na pracę – aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”

 

spotkanie organizacyjneW dniu 28 maja br. w siedzibie Domu Kultury w Zelowie odbyło się spotkanie organizacyjne z uczestnikami projektu pt. „Szansa na pracę – aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

 

W spotkaniu również udział wzięli: Pani Burmistrz Zelowa Urszula Świerczyńska, przedstawiciele firmy szkoleniowej, Dyrektor Domu Kultury oraz pracownicy M-GOPS w Zelowie. Na spotkaniu omówiono szczegółowo program szkoleniowo-doradczy, jak również poinformowano uczestników projektu o przebiegu realizowanego projektu. Uczestnicy projektu otrzymali harmonogramy szkoleń z podziałem na grupy. W roku bieżącym projekt skierowany jest do 36 osób dorosłych zagrożonych wykluczeniem społecznym tj. bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, pracujących, jednocześnie będących klientami pomocy społecznej.

Celem głównym projektu jest rozwój aktywnej integracji wśród 36 klientów M-GOPS w Zelowie oraz pracy socjalnej w okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

Ogólny koszt projektu wynosi 251.342,00 zł z czego wkład własny Gminy wynosi 10,5%, tj. 26.390,00 zł.

spotkanie organizacyjne

spotkanie_wigilijne

spotkanie_wigilijne