Zamówienia publiczne

USTALENIE SZACUNKOWEJ WARTOŚCI ZAMÓWIENIA dla postępowania Zapytanie ofertowe na opracowanie "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta i Gminy Zelów na lata 2021-2025"

W związku z planowanym postępowaniem dotyczącym wyboru Wykonawcy świadczącego usługę opracowania dokumentu "Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta i Gminy Zelów na lata 2021-2025" zwracamy się z prośbą o oszacowanie kosztu realizacji nw usług.

 

Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Ustawy Prawo zamówień publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy na temat kosztów.

 

 

1. Nazwa i adres zamawiającego: 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Zelowie 
ul. Piotrkowska 12

97-425 Zelów

tel. 44 634 10 28

e-mail – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Podstawa prawna: 

 Art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) 

 Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 30 000 euro – Zarządzenie Nr 7 z dnia 16.04.2014 r. Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zelowie

 3.Przedmiot zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentu pod nazwą:

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta i Gminy Zelów na lata 2021-2025″

 Strategia powinna zawierać kompleksową usługę wypracowania dokumentu strategii rozwiązywania problemów społecznych obejmującą:

 

 • wskazanie podstaw prawnych Strategii 

 • wskazanie korelacji Strategii z innymi strategicznymi dokumentami unijnymi, krajowymi, wojewódzkimi, powiatowymi i gminnymi

 • przygotowanie szczegółowej diagnozy społeczno-gospodarczej Gminy obejmującej zagadnienia: demografii, gospodarki, infrastruktury, rynku pracy, usług społecznych, zasobów finansowych 

 • opracowanie diagnozy problemów społecznych w ujęciu działania instytucji pomocy społecznej

 • opracowanie diagnozy problemów społecznych w ujęciu badania ankietowego mieszkańców Gminy Zelów (min. 200 ankiet)

 • zdefiniowanie wyzwań strategicznych dla polityki społecznej w Gminie mających swoje źródło w zmieniających się uwarunkowaniach demograficznych, społecznych, ekonomicznych i gospodarczych

 • określenie misji i wizji Strategii oraz celów strategicznych i operacyjnych wraz z proponowanymi kierunkami działań w zakresie przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym;

 • wskazanie sposobów oraz wskaźników monitorowania stopnia realizacji strategii;

 • sformułowanie i określenie ram finansowych i zasad wdrażania strategii rozwiązywana problemów społecznych

 • przeprowadzenie spotkań warsztatowych z udziałem przedstawicieli środowisk i organizacji kreowania polityki społecznej na terenie Gminy;

 • przekazanie rekomendowanej wersji strategii do uchwalenia przez Radę Gminy.

4. Struktura Strategii

- część analityczno-wprowadzająca uwzględniająca uzyskane dane, czytelne wykresy obrazujące przebieg badania, zawierająca porównanie danych uzyskanych w wyniku badań

- część strategiczna – zawierająca główne problemy Gminy Zelów, wynikające z przeprowadzonych badań oraz charakterystykę wraz z celami strategicznymi i operacyjnymi a także analizę SWOT, która oceni potencjał w aspekcie słabych i mocnych stron, pozwalających na określenie siły i słabości Gminy Zelów w zakresie analizowanych sfer społecznych.

- publikacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Zelów na lata 2021 - 2025 – 2 egzemplarze oraz w formie elektronicznej z możliwością wydruku na płycie CD.

5. Termin złożenia oferty do ustalenia szacunkowej wartości zamówienia:23.09.2020r.

6. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykonywali usługi polegające na opracowaniu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

7. Miejsce i termin składania ofert: Oferty służące do określenia wartości szacunkowej należy składać w formie przesyłki pocztowej, przesyłki kurierskiej lub w formie elektronicznej pod adresem Zamawiającego wskazanym w pkt. 1

 

Wersja PDF ogłoszenia - 2,7 MB