Informacja dotycząca składania wniosków 500+ na okres 2021/2022

Informacja dotycząca składania wniosków 500+ na okres 2021/2022

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie informuje, iż wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego na okres 2021/2022 można składać:

drogą elektroniczną:  od 1 lutego 2021 roku  za pomocą:

- bankowości elektronicznej

- Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia

- Platformy Usług Elektronicznych PUE ZUS.

 

drogą tradycyjną: od 1 kwietnia 2021roku (w siedzibie M-GOPS przy ul. Piotrkowska  12).

 

Terminy wypłaty świadczeń w programie 500+:

 
• złożenie wniosku do 30 kwietnia 2021 r. - wypłata do 30 czerwca 2021 r.,
• złożenie wniosku od 1 do 31 maja 2021 r. - wypłata do 31 lipca 2021 r.,
• złożenie wniosku od 1 do 30 czerwca 2021 r. - wypłata do 31 sierpnia 2021 r.,
• złożenie wniosku od 1 do 31 lipca 2021 r. - wypłata do 30 września 2021 r.,
• złożenie wniosku od 1 do 31 sierpnia 2021r. - wypłata do 31 października 2021r..

Pomoc żywnościowa dla mieszkańców gminy Zelów

   Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie w ramach współpracy z Fundacją „Poranek” z Tomaszowa Mazowieckiego rozpoczyna ponowną realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

W dniach 25 i 26 luty 2021 r. dla wszystkich osób, które otrzymały skierowania będzie wydawana bezpłatna żywność w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej ul. Dzielna 6 w Zelowie.

Informujemy, że w ubiegłym roku zostało wydanych 477 skierowań dla 1018 osób. Do najbardziej potrzebujących mieszkańców trafiło 57.754,22 kg żywności o łącznej wartości 280.195,24 zł.

Pomoc żywnościowa przysługuje osobom, których kryterium dochodowe wynosi:

  • 1542,20 zł netto dla osoby samotnej
  • 1161,60 zł netto dla osoby w rodzinie.

Bliższych informacji na temat pomocy żywnościowej udzielają pracownicy socjalni M-GOPS w Zelowie, ul. Piotrkowska 12, tel. 44 634 10 28.

                                                                                                 Kierownik Ośrodka

                                                                                                     Janina Kędziak

Ogólnopolska Kampania Społeczna: „By powstał dom trzeba wiele troski. Nie pozwól mu się rozsypać”

Przemoc w rodzinie - gdzie szukać pomocy?
 
Przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.
 
Pamiętaj, prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia swoich bliskich. Jeżeli Ty lub ktoś z Twoich bliskich jest ofiarą przemocy ze strony osoby najbliższej, nie wstydź się prosić o pomoc i wsparcie.
 
Uzyskasz je:
1. Kontaktując się z dzielnicowym lub innym policjantem w Komisariacie Policji w Zelowie, ul. Kościuszki 33, 97-425 Zelów, tel. 47 846 54 38, telefon alarmowy 997 lub 112.
2. Współpracując z pracownikiem socjalnym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zelowie, ul. Piotrkowska 12, 97-425 Zelów, tel. 44 634 10 28 lub 44 634 24 21.
3. Zgłaszając problem nadużywania alkoholu w rodzinie do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zelowie, ul. Żeromskiego 23, 97-425 Zelów, tel. 44 634 10 00.
4. Korzystając ze spotkań ze specjalistą psychoterapii uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym dla Osób z Problemem Alkoholowym i Ofiar Przemocy w Rodzinie, ul. Żeromskiego 28, 97-425 Zelów, II piętro, tel. 44 634 24 98,
5. Uzyskując wsparcie dla siebie i dla swoich dzieci w Punkcie Profilaktyczno-Interwencyjnym dla Dzieci, Młodzieży i Rodziców, ul. Żeromskiego 28, 97-425 Zelów,
6. Korzystając z nieodpłatnych porad prawnych udzielanych w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Urzędzie Miejskim w Zelowie, ul. Żeromskiego 23, 97-425 Zelów
7. Uzyskując nieodpłatną pomoc psychologiczną udzielaną przez psychologa pod nr telefonu 690 141 700
 
Pomoc uzyskasz również dzwoniąc pod następujące numery telefonów:
• 116 111 - Telefon Zaufania Dla Dzieci i Młodzieży
• 800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
• 800 120 002 - Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
• 116 123 - Telefon Zaufania Dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym
• 800 70 22 22 - Linia Wsparcia dla Osób w Stanie Kryzysu Psychicznego
• 800 108 108 - Bezpłatna Linia Wsparcia dla Osób po Stracie Bliskich
• 801 199 990 - Ogólnopolski Telefon Zaufania „Narkotyki-Narkomania”
• 800 676 676 - Infolinia Rzecznika Praw Obywatelskich
 
W przypadkach zaistnienia podejrzenia występowania przemocy w rodzinie uruchamiana jest procedura „Niebieskie Karty”. Instytucje uprawnione do wszczęcia w/w procedury to: Policja, pomoc społeczna, ochrona zdrowia, oświata oraz komisja rozwiązywania problemów alkoholowych.
Rodzinami z terenu miasta i gminy Zelów, w których została uruchomiona procedura „Niebieskie Karty” zajmuje się Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Jego naczelnym zadaniem jest integrowanie i koordynowanie działań jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia i organizacji pozarządowych a także przedstawicieli podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, np. kuratorów sądowych.
 
W załączniku: