Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie

działa na podstawie przepisów prawa, w szczególności:

 1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), 
 2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), 
 3. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. z 2009 r. Dz. U. Nr 175, poz.1362 z późn. zm.), 
 4. ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn. z 2006 r. Dz. U. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.),
 5. ustawy z dnia 07 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jedn. z 2009 r. Dz. U. Nr 1 poz. 7 z późn. zm.), 
 6. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. z 2008 r. Dz. U. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.), 
 7. ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. z 2009 r. Dz. U. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.), 
 8. ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 225 z późn. zm.), 
 9. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. z 2009 r. Dz. U. Nr 152, poz. 1223 z póżn. zm.),
 10. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z póżn. zm.),
 11. innych ustaw określających zadania realizowane przez ośrodki pomocy społecznej, 
 12. uchwały Nr XI/53/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Zelowie z dnia 25 kwietnia 1990 r. w sprawie powołania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zelowie 
 13. statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zelowie, uchwała Nr XXVIII/185/2004 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zelowie ze zm.
 
Miejski-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie jest jednostką organizacyjną
i budżetową Gminy Zelów, nie posiadającą osobowości prawnej. 

Zasięgiem swojego działania obejmuje teren miasta i gminy Zelów.