Program Opieka Wytchnieniowa - edycja 2023 w Gminie Zelów

Program Opieka Wytchnieniowa

- edycja 2023 w Gminie Zelów

W dniu dzisiejszym Burmistrz Zelowa Tomasz Jachymek podpisał umowę na otrzymanie środków z Funduszu Solidarnościowego na realizację resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 w kwocie łącznej 61 689,60 zł, w tym 1 209,60 zł na koszty związane z obsługą programu.

Gmina Zelów będzie realizowała powyższy program po raz czwarty.

Celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności
  • osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia
    27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu  osób niepełnosprawnych
    (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.) albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych

- poprzez możliwość uzyskania doraźnej, okresowej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej

Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej będzie realizowane od miesiąca marca do grudnia 2023 r. w wymiarze 151 godzin dla danej osoby.

Na terenie Gminy Zelów wsparciem w formie opieki wytchnieniowej objętych zostanie 7 osób dorosłych niepełnosprawnych oraz 3 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Realizacją programu zajmuje się Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie.

Usługa opieki wytchnieniowej świadczona jest całkowicie bezpłatnie.