ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH W RAMACH PROGRAMU "OPIEKA WYTCHNIENIOWA" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych: 2024/BZP 00250489 z dnia 19.03.2024 r.

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 120 000,00 zł brutto.

Treść zapytania ofertowego w załączniku: